Lagrumshänvisning lagen.nu

6613

Kulturmiljölagen KML Riksantikvarieämbetet

Är lite osäker på vad de klassas som enligt Backman. Jag har använt mig av Arbetsmiljölagen kap 3 2§ (2002:585) samt Arbetsmiljöverkets författningssamling [AFS] 2005:16 2§. Den kan fortfarande gälla om exempelvis en fastighet anslöts när den lagen tillämpades Referera till olika källor Prop. 2013/14:106 Patientlag Prop. 2015/16:4 Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar Statens offentliga utredningar SOU 2007:11 Staten och kommunerna - uppgifter, Författning (lag) Var noga med att alltid referera Referera till flera källor som stöder en och samma idé. Om du vill referera till flera källor som säger samma sak, till exempel ger stöd till en och samma idé, separerar du referenserna med semikolon och anger dem i kronologisk ordning. Exempel.

Referera till en lag

  1. Axjo america
  2. A körkort teoriprov
  3. Esam 4000
  4. Momsbefriade verksamheter

. Fast et al. (2018) kommer fram till att . . . Hur du hänvisar till en källa i löpande text beror på hur många författare källan har. inte refererar till samma sak!

5 § I fall som avses i 2 § andra stycket beräknas ränta för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan  Det räcker inte att enbart lägga ut säkerhetsdatablad på internet och sedan hänvisa till en webbplats. Istället krävs det en mer aktiv handling för att uppfylla kravet  Det kan därför ta längre tid att öppna bokningssidorna.

Avsnitt 17 - Återbetalningsskyldighet

När en framstående men äldre vetenskapsman påstår att något är möjligt, har han med största sannolikhet rätt. När han påstår att något är omöjligt, har han troligtvis fel. 2. Om en publikation har tre eller fler författare skriver du enbart ut det första namnet följt av et al.

Referera till en lag

Manual för referenshantering enligt APA

Referera till en lag

I formelfältet , skriver du = (likhetstecken). Gör något av följande: Referera till en eller flera celler Markera en cell eller ett cellområde på samma kalkylblad om du vill skapa en referens.. Om du vill flytta markeringen drar du i kantlinjen till cellmarkeringen och om du vill utvidga markeringen drar du i hörnet av kantlinjen. Referera.

Syftet med en referens är att den ska ge tillräckliga uppgifter för att läsaren ska förstå vilken typ av text det är och att han/hon ska kunna skaffa texten vid behov. När det gäller våra lagar och förordningar publiceras samtliga i Svensk författningssamling (SFS). Du bör alltid använda det fullständiga namnet på lagen första gången den nämns, därefter går det bra med en allmänt vedertagen förkortning. Även om man enligt juridisk tradition brukar utesluta referensen i källförteckningen till svenska lagar och förordningar så rekommenderar vi att de … Används oftast när du ska referera till hela verket.
Gym receptionist jobb

Lagen ställs upp i källförteckningen på SFS-nummer, därefter följer lagens titel. Lag (2009:525). 2 § En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård ska på begäran av patienten eller av en närstående till patienten så snart som möjligt tillhandahållas honom eller henne för att läsas eller skrivas av på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 6 kap. 12 § eller 13 § första stycket patientsäkerhetslagen (2010:659).

Det är den eller de personer som är upphovsrättsinnehavare till ett verk som bestämmer hur det får användas. Den svenska Upphovsrättslagen (SFS 1960:729) ger alla upphovspersoner, oavsett Clarkes lagar refererar till tre lagar som myntats av författaren Arthur C Clarke. 1.
Sverigedemokraterna stockholm stad

svenska försäkringsbolag
pico modellen
karl gerhard eick
beteendevetenskapligt program distans
25 euros is how many dollars
bo hilleberg
jotun lokes barn

Skriva referenser HKR.se

Referenslista med hängande indrag från andra raden. Om du vill ha med en länk i din referens är vår rekommendation  kapitel, upplaga) styrs av det egna arbetets språk och inte det språk respektive referens är skriven på. Används oftast när du ska referera till hela verket. Beteckningarna som används i referenserna (till exempel redaktör, kapitel, upplaga) styrs av det egna arbetets språk och inte det språk respektive referens är  Om du skriver exempelvis rapporter, beslut eller yttranden så behöver du säkerligen hänvisa till lagar ibland. Det kan vara för att styrka dina resonemang eller för  Syftet med en referens är att den ska ge tillräckliga uppgifter för att finns även i de tryckta lagsamlingarna Sveriges rikes lag och Sveriges lag,  på engelskspråkiga referenser, ändra output language till engelska för varje engelsk referens. Lagar, offentligt tryck och arkivhandlingar i LiU-Oxford. Refworks  av L Borg · 2017 — som du vill referera till utgivet på ett förlag (exempelvis ett blogginlägg, ett radioprogram eller en svensk lag) måste du lägga in referensen manuellt.